آخرین اخبار

استاد اقتصاد

نظام قانون‌گذاری ما نظام وصله پینه‌ای است!
دکتر طغیانی در سومین نشست از گردهمایی تحقیق در افکارعمومی ایران مطرح کرد:

نظام قانون‌گذاری ما نظام وصله پینه‌ای است!

طرح بندر خشک در شرق اصفهان چیست؟
دکتر طغیانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس

طرح بندر خشک در شرق اصفهان چیست؟